Päivitetty 2020-06-12: kauden 2020 datat julkaistaan kerran viikossa maanantaiaamuisin

Helsingissä on toiminut kaupunkipyöräjärjestelmä vuodesta 2016 alkaen. Järjestelmä tarjoaa avoimen rajapinnan, josta voi hakea reaaliaikaisen vapaiden pyörien määrän kullakin telineellä. Olen kerännyt tätä dataa viiden minuutin välein kaudet 2017, 2018, 2019 ja 2020. Tältä sivulta voit ladata nuo datat vapaasti käyttöösi Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0)-lisenssin ehdoilla.

There has been a public bike sharing scheme in Helsinki since 2016. System offers a public API that provides real-time data on availability of bikes at each station. I have collected that data every five minutes since season 2017. You can download the files for any use from this site according to Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)-license.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Tällä projektilla ei ole mitään yhteyksiä HKL;ään, HSL:ään tai CityGikeFinland:iin! This project is not connected with HKL, HSL or CityGikeFinland!

Ladattavat tiedostot / files to download

Data: Vapaat pyörät / available bikes

tiedosto / file koko / size rivejä / rows sarakkeita / columns
http://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/data_2017.csv.gz 32.8 Mt 7 795 206 16
http://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/data_2018.csv.gz 61.9 Mt 15 126 567 16
http://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/data_2019.csv.gz 124 Mt 25 966 001 16
http://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/data_2020.csv.gz xxx yyy 16

Ensimmäiset rivit / First rows

 id  bikesAvailable spacesAvailable allowDropoff isFloatingBike state realTimeData time  week yday
 <chr>     <dbl>      <dbl>    <dbl> <lgl>     <lgl>    <dbl> <chr> <dbl> <dbl>
1 070        4       10      1 NA       NA        1 2017…  19  128
2 071        16       12      1 NA       NA        1 2017…  19  128
3 072        14        5      1 NA       NA        1 2017…  19  128
4 073        8        6      1 NA       NA        1 2017…  19  128
5 074        15        5      1 NA       NA        1 2017…  19  128
6 075        3       17      1 NA       NA        1 2017…  19  128
# … with 6 more variables: day <dbl>, month <dbl>, hour <dbl>, minute <dbl>, yhour <dbl>, year <dbl>

Data: Tellingit / Stations

tiedosto / file koko / size rivejä / rows sarakkeita / columns
http://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/tellingit_2017-2020.csv.gz xxMt xxxxx 7

Ensimmäiset rivit / First rows

 id  name            x   y time         yday year
 <chr> <chr>          <dbl> <dbl> <chr>        <dbl> <dbl>
1 120  Mäkelänkatu       25.0 60.2 2017/05/09 12:00:03  129 2017
2 088  Kiskontie        24.9 60.2 2017/05/09 12:00:03  129 2017
3 121  Vilhonvuorenkatu     25.0 60.2 2017/05/09 12:00:03  129 2017
4 070  Sammonpuistikko     24.9 60.2 2017/05/09 12:00:03  129 2017
5 071  Hietaniemenkatu     24.9 60.2 2017/05/09 12:00:03  129 2017
6 072  Eteläinen Hesperiankatu 24.9 60.2 2017/05/09 12:00:03  129 2017

Metadatat / metadatas

Vapaat pyörät / available bikes

  varname     description                            
  <chr>      <chr>                               
 1 id       Station id (character)                       
 2 bikesAvailable Number of available bikes (integer)                
 3 spacesAvailable Number of available spaces (integer)                
 4 allowDropoff  Does the station allow dropoff of a bike: 1 = yes, 2 = no (integer)
 5 isFloatingBike isFloatingBike (all values NA) (logical)              
 6 state      state (all values NA) (logical)                  
 7 realTimeData  realTimeData (integer)                       
 8 time      Timestamp. Format 'yyyy/mm/dd hh:mm:ss' (character)        
 9 week      Week of the year (integer)                     
10 yday      Day of the year (integer)                     
11 day       Day of the month (integer)                     
12 month      Month of the year (integer)                    
13 hour      Hour of the day (integer)                     
14 minute     Minute of the hour (integer)                    
15 yhour      Hour of the year (integer)                     
16 year      Year (integer)   

Tellingit / bike stations

 varname description                    
 <chr>  <chr>                       
1 id   Station id (character)               
2 name  Station name (character)             
3 x    longitude (double)                 
4 y    latitude (double)                 
5 time  Timestamp. Format 'yyyy/mm/dd hh:mm:ss' (character)
6 yday  Day of the year (integer)             
7 year  Year (integer)  

Sää / weather

  varname     description                    
  <chr>      <chr>                       
 1 ASEMA      Weather station name (character)          
 2 AIKA       Time. Format 'mm:hh, d.m.yy' (character)     
 3 LÄMPÖTILA_C   Temperature in Celsius (double)          
 4 KOSTEUS     Relative humidity in percent (double)       
 5 KASTEPISTE_C   Dew point in Celsius (double)           
 6 ILMANPAINE_HPA  Atmospheric pressure in hPA (double)        
 7 TUULI_MS     Wind speed, m/s. (double)             
 8 PUUSKA_MS    Wind gust, m/s. (double)              
 9 SUUNTA      Precipitation intensity, mm/h (double)       
10 SAT_RANKKUUS_MMH Wind direction, degrees (integer)         
11 NÄKYVYYS_M    Visibility, meters (integer)            
12 LUMI_CM     Snow depth, cm (integer)              
13 PILVISYYS    Cloud cover, 0-8 (integer)             
14 TIME       Timestamp. Format 'yyyy/mm/dd hh:mm:ss' (character)

Sääennuste / weather forecast

  varname      description                           
  <chr>       <chr>                              
 1 AJANKOHTA     Time for forecast, format 'dd.mm.yyyy hh.mm' (character)    
 2 OLOSUHDE      Condition (logical)                       
 3 LÄMPÖTILA_C    Temperature in Celsius (double)                 
 4 KOSTEUS      Relative humidity in percent (double)              
 5 TUULEN_NOPEUS_MS  Wind speed, m/s. (double)                    
 6 TUULEN_SUUNTA   Wind direction, degrees (integer)                
 7 PUUSKA_MS     Wind gust, m/s. (double)                    
 8 SADE_1H_MM     Precipitation intensity, mm/h (double)             
 9 ILMANPAINE_HPA   Atmospheric pressure in hPA (double)              
10 PILVISYYS     Cloud cover, 0-8 (integer)                   
11 GLOBAALISÄTEILY_WM Global radiation, W/m2. (double)                
12 TIME        Timestamp for forecast. Format 'yyyy/mm/dd hh:mm:ss' (character)

Esimerkkejä R-kielellä / Examples using R-language

I Vapaiden pyörien määrät viikolla 25 vuosina 2018-2019 tellingeillä, jotka alkavat sanalla ‘Töölö’

library(tidyverse)
tmpdir <- tempdir()
tmpfly <- paste0(tmpdir,"/tmpdata.csv.gz")
download.file(url = "http://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/data_2017.csv.gz", 
       destfile = tmpfly)
dat17 <- read_csv2(tmpfly) %>% filter(week == 24)
download.file(url = "http://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/data_2018.csv.gz", 
       destfile = tmpfly)
dat18 <- read_csv2(tmpfly) %>% filter(week == 24)
download.file(url = "http://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/data_2019.csv.gz", 
       destfile = tmpfly)
dat19 <- read_csv2(tmpfly) %>% filter(week == 24)
download.file(url = "http://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/data_2020.csv.gz", 
       destfile = tmpfly)
dat20 <- read_csv2(tmpfly) %>% filter(week == 24)


dat <- bind_rows(
 dat17,
 dat18,
 dat19,
 dat20
)

stations <- read_csv2("http://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/tellingit_2017-2020.csv.gz")

dat25 <- dat %>% 
 left_join(stations %>% 
       select(-time)) %>% 
 filter(grepl("Töölö", name)) %>% 
 mutate(time = as.POSIXct(time))

ggplot(dat25, aes(x = time, y = bikesAvailable, color = name, group = name)) +
 geom_line() +
 facet_wrap(~year, scales = "free_x", ncol = 1) +
 theme_minimal(base_family = "PT Sans") +
 labs(title = "Vapaiden pyörien määrä viikolla 24 vuosina 2017, 2018, 2019 ja 2020",
    subtitle = "Mukana `Töölö`-alkuiset telineet",
    y = "Vapaiden pyörien määrä", x = NULL, color = "tellinki")
## [1] "LC_CTYPE=fi_FI.UTF-8;LC_NUMERIC=C;LC_TIME=fi_FI.UTF-8;LC_COLLATE=fi_FI.UTF-8;LC_MONETARY=fi_FI.UTF-8;LC_MESSAGES=en_US.UTF-8;LC_PAPER=en_US.UTF-8;LC_NAME=C;LC_ADDRESS=C;LC_TELEPHONE=C;LC_MEASUREMENT=en_US.UTF-8;LC_IDENTIFICATION=C"

II Tellinkien elinvuodet kartalla / Stations lifespan on map

library(tidyverse)
library(sf)
stations <- read_csv2("http://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/tellingit_2017-2020.csv.gz")
stations %>% 
 distinct(id,name,year, .keep_all = TRUE) %>% 
 group_by(id,name) %>% 
 count(year) %>% 
 pivot_wider(names_from = year, values_from = n) %>% 
 mutate(type = case_when(
  `2017` == 1 & `2018` == 1 & `2019` == 1 & `2020` == 1 ~ "2017-2020",
  `2017` == 1 & `2018` == 1 & is.na(`2019`) ~ "2017-2018",
  `2017` == 1 & is.na(`2018`) & is.na(`2019`) ~ "2017",
  is.na(`2017`) & `2018` == 1 & `2019` == 1 ~ "2018-2019",
  is.na(`2017`) & `2018` == 1 & `2019` == 1 & `2020` == 1 ~ "2018-2020",
  is.na(`2017`) & `2018` == 1 & is.na(`2019`) ~ "2018",
  is.na(`2017`) & is.na(`2018`) & `2019` == 1 ~ "2019",
  is.na(`2017`) & is.na(`2018`) & `2019` == 1 & `2020` == 1 ~ "2019-2020",
  is.na(`2017`) & is.na(`2018`) & is.na(`2018`) & `2020` == 1 ~ "2020",
  TRUE ~ "joku muu"
 )) %>% ungroup() %>% 
 select(id,type) -> alive

alive %>% 
 left_join(distinct(stations, id,name,x,y)) %>% 
 # poistetaan testit / remove tests
 filter(x <= 30, y >= 55) %>% 
 sf::st_as_sf(coords = c(4,5)) -> spatdat

library(leaflet)
pal <- colorFactor(
  palette = "Set2",domain = unique(alive$type))
 
leaflet(spatdat) %>% 
 leaflet::addProviderTiles(providers$CartoDB.Positron) %>% 
 addCircleMarkers(color = ~pal(type), 
          label = ~paste(name,"\n", type), 
          labelOptions = labelOptions(noHide = F, direction = "auto",
                        style = list(
                         "color" = "black",
                         "box-shadow" = "3px 3px rgba(0,0,0,0.25)",
                         "font-size" = "10px",
                         "border-color" = "rgba(0,0,0,0.5)",
                         "background" = "rgba(235, 235, 235, 0.61)"
                        ))) %>% 
  addLegend(pal = pal, 
      values = ~type, 
      opacity = 0.7, 
      title = "Tellinki olemassa",
      position = "bottomright")

III Säätila ja aseman vilkkaus touko-kesäkuun taitteen aamuina Meilahden sairaalan ja Unioninkadun tellingeillä

library(tidyverse)
tmpdir <- tempdir()
tmpfly <- paste0(tmpdir,"/tmpdata.csv.gz")
download.file(url = "http://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/data_2017.csv.gz", 
       destfile = tmpfly)
dat17 <- read_csv2(tmpfly) %>% filter(week %in% 23:24,hour %in% 6:10)
download.file(url = "http://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/data_2018.csv.gz", 
       destfile = tmpfly)
dat18 <- read_csv2(tmpfly) %>% filter(week %in% 23:24,hour %in% 6:10)
download.file(url = "http://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/data_2019.csv.gz", 
       destfile = tmpfly)
dat19 <- read_csv2(tmpfly) %>% filter(week %in% 23:24,hour %in% 6:10)
download.file(url = "http://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/data_2020.csv.gz", 
       destfile = tmpfly)
dat20 <- read_csv2(tmpfly) %>% filter(week %in% 23:24,hour %in% 6:10)dat <- bind_rows(
 dat17,
 dat18,
 dat19,
 dat20
)

stations <- read_csv2("http://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/tellingit_2017-2020.csv.gz")

mo <- dat %>% 
 left_join(stations %>% 
       select(-time)) %>% 
 filter(grepl("Meilahden|Unionin", name)) %>% 
 mutate(time = as.POSIXct(time)) %>% 
 group_by(id,name) %>% 
 mutate(freq = abs(bikesAvailable-lag(bikesAvailable))) %>% 
 ungroup()

mohour <- 
 mo %>% 
 group_by(id,name,year,week,month,yday,day,yhour,week,hour) %>% 
 summarise(freqs = sum(freq, na.rm = TRUE)) %>% 
 ungroup() %>% 
 arrange(yhour)

# Data from FMI
## Install fmi2 with remotes::install_github("ropengov/fmi2")
library(fmi2)
dat_date <- mo %>% 
 distinct(year,yday, .keep_all = TRUE) %>% 
 mutate(date = as.Date(time)) %>% 
 select(year,date)

library(glue)
dates <- dat_date$date
fmi_tmp <- list()
for (i in 1:length(dates)){ 
 pvm <- dates[i]
 fmi_tmp[[pvm]] <- fmi2::obs_weather_hourly(starttime = glue("{pvm}T06:00:00Z"), 
                       endtime = glue("{pvm}T10:00:00Z"), 
                       fmisid = "100971") %>% 
  filter(variable %in% c("TA_PT1H_AVG","PRI_PT1H_MAX","WS_PT1H_AVG","RH_PT1H_AVG")) %>% 
  sf::st_set_geometry(value = NULL) %>% 
  as_tibble() %>% 
  mutate(var = case_when(
   variable == "TA_PT1H_AVG" ~ "Ilman lämpötila / Air temperature (C)",
   variable == "PRI_PT1H_MAX" ~ "Sateen intensiteetti / Maximum precipitation intensity (mm/h)",
   variable == "WS_PT1H_AVG" ~ "Tuulen nopeus / Wind speed (m/s)",
   variable == "RH_PT1H_AVG" ~ "Ilmankosteus / Relative humidity (%)"),
   station = "Kaisaniemi") %>%
  select(-variable)
}
fmi <- do.call(bind_rows, fmi_tmp) %>% 
 mutate(year = lubridate::year(time),
     yday = lubridate::yday(time),
     hour = lubridate::hour(time),
     yhour = (yday - 93) * 24 + hour) %>% 
 select(-hour,-yday)

df <- left_join(mohour, fmi) %>% 
 filter(!is.na(var))
ggplot(df, aes(x = value, y = freqs, color = factor(year), group = factor(year))) +
 geom_point(shape = 21, alpha = .6) +
 facet_grid(name~sub("/", "\n", var), scales = "free") +
 geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) +
 theme_minimal(base_family = "PT Sans") +
 labs(y = "Lainauksia tai palautuksia tunnissa / Rentals or return per hour",
    x = NULL, color = NULL)