Päivitetty 2022-10-31: datat julkaistaan kerran viikossa maanantaiaamuisin

Helsingissä on toiminut kaupunkipyöräjärjestelmä vuodesta 2016 alkaen. Järjestelmä tarjoaa avoimen rajapinnan, josta voi hakea reaaliaikaisen vapaiden pyörien määrän kullakin telineellä. Olen kerännyt tätä dataa viiden minuutin välein kaudet 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ja 2022. Tältä sivulta voit ladata nuo datat vapaasti käyttöösi Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0)-lisenssin ehdoilla.

There has been a public bike sharing scheme in Helsinki since 2016. System offers a public API that provides real-time data on availability of bikes at each station. I have collected that data every five minutes since season 2017. You can download the files for any use from this site according to Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)-license.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Tällä projektilla ei ole mitään yhteyksiä HKL;ään, HSL:ään tai CityBikeFinland:iin! This project is not connected with HKL, HSL or CityBikeFinland!

Ladattavat tiedostot / files to download

Data: Vapaat pyörät / available bikes

tiedosto / file koko / size rivejä / rows sarakkeita / columns
https://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/data_2017.csv.gz 32.8 Mt 7 795 206 16
https://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/data_2018.csv.gz 61.9 Mt 15 126 567 16
https://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/data_2019.csv.gz 124 Mt 25 966 001 16
https://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/data_2020.csv.gz 136 Mt 16
https://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/data_2021.csv.gz 159Mt 16
https://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/data_2022.csv.gz xxx yyy 16

Ensimmäiset rivit / First rows

 id  bikesAvailable spacesAvailable allowDropoff isFloatingBike state realTimeData time  week yday
 <chr>     <dbl>      <dbl>    <dbl> <lgl>     <lgl>    <dbl> <chr> <dbl> <dbl>
1 070        4       10      1 NA       NA        1 2017…  19  128
2 071        16       12      1 NA       NA        1 2017…  19  128
3 072        14        5      1 NA       NA        1 2017…  19  128
4 073        8        6      1 NA       NA        1 2017…  19  128
5 074        15        5      1 NA       NA        1 2017…  19  128
6 075        3       17      1 NA       NA        1 2017…  19  128
# … with 6 more variables: day <dbl>, month <dbl>, hour <dbl>, minute <dbl>, yhour <dbl>, year <dbl>

Data: Tellingit / Stations

tiedosto / file koko / size rivejä / rows sarakkeita / columns
https://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/tellingit_2017-2021.csv.gz xxMt xxxxx 7

Ensimmäiset rivit / First rows

 id  name            x   y time         yday year
 <chr> <chr>          <dbl> <dbl> <chr>        <dbl> <dbl>
1 120  Mäkelänkatu       25.0 60.2 2017/05/09 12:00:03  129 2017
2 088  Kiskontie        24.9 60.2 2017/05/09 12:00:03  129 2017
3 121  Vilhonvuorenkatu     25.0 60.2 2017/05/09 12:00:03  129 2017
4 070  Sammonpuistikko     24.9 60.2 2017/05/09 12:00:03  129 2017
5 071  Hietaniemenkatu     24.9 60.2 2017/05/09 12:00:03  129 2017
6 072  Eteläinen Hesperiankatu 24.9 60.2 2017/05/09 12:00:03  129 2017

Metadatat / metadatas

Vapaat pyörät / available bikes

  varname     description                            
  <chr>      <chr>                               
 1 id       Station id (character)                       
 2 bikesAvailable Number of available bikes (integer)                
 3 spacesAvailable Number of available spaces (integer)                
 4 allowDropoff  Does the station allow dropoff of a bike: 1 = yes, 2 = no (integer)
 5 isFloatingBike isFloatingBike (all values NA) (logical)              
 6 state      state (all values NA) (logical)                  
 7 realTimeData  realTimeData (integer)                       
 8 time      Timestamp. Format 'yyyy/mm/dd hh:mm:ss' (character)        
 9 week      Week of the year (integer)                     
10 yday      Day of the year (integer)                     
11 day       Day of the month (integer)                     
12 month      Month of the year (integer)                    
13 hour      Hour of the day (integer)                     
14 minute     Minute of the hour (integer)                    
15 yhour      Hour of the year (integer)                     
16 year      Year (integer)   

Tellingit / bike stations

 varname description                    
 <chr>  <chr>                       
1 id   Station id (character)               
2 name  Station name (character)             
3 x    longitude (double)                 
4 y    latitude (double)                 
5 time  Timestamp. Format 'yyyy/mm/dd hh:mm:ss' (character)
6 yday  Day of the year (integer)             
7 year  Year (integer)  

Esimerkkejä R-kielellä / Examples using R-language

I Vapaiden pyörien määrät viikolla 25 vuosina 2018-2019 tellingeillä, jotka alkavat sanalla ‘Töölö’

library(tidyverse)
tmpdir <- tempdir()
tmpfly <- paste0(tmpdir,"/tmpdata.csv.gz")
download.file(url = "https://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/data_2017.csv.gz", 
       destfile = tmpfly)
dat17 <- read_csv2(tmpfly) %>% filter(week == 24)
download.file(url = "https://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/data_2018.csv.gz", 
       destfile = tmpfly)
dat18 <- read_csv2(tmpfly) %>% filter(week == 24)
download.file(url = "https://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/data_2019.csv.gz", 
       destfile = tmpfly)
dat19 <- read_csv2(tmpfly) %>% filter(week == 24)
download.file(url = "https://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/data_2020.csv.gz", 
       destfile = tmpfly)
dat20 <- read_csv2(tmpfly) %>% filter(week == 24)


dat <- bind_rows(
 dat17,
 dat18,
 dat19,
 dat20
)

stations <- read_csv2("https://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/tellingit_2017-2020.csv.gz")

dat25 <- dat %>% 
 left_join(stations %>% 
       select(-time)) %>% 
 filter(grepl("Töölö", name)) %>% 
 mutate(time = as.POSIXct(time))

ggplot(dat25, aes(x = time, y = bikesAvailable, color = name, group = name)) +
 geom_line() +
 facet_wrap(~year, scales = "free_x", ncol = 1) +
 theme_minimal(base_family = "PT Sans") +
 labs(title = "Vapaiden pyörien määrä viikolla 24 vuosina 2017, 2018, 2019 ja 2020",
    subtitle = "Mukana `Töölö`-alkuiset telineet",
    y = "Vapaiden pyörien määrä", x = NULL, color = "tellinki")
## [1] "LC_CTYPE=fi_FI.UTF-8;LC_NUMERIC=C;LC_TIME=fi_FI.UTF-8;LC_COLLATE=fi_FI.UTF-8;LC_MONETARY=fi_FI.UTF-8;LC_MESSAGES=C.UTF-8;LC_PAPER=C.UTF-8;LC_NAME=C;LC_ADDRESS=C;LC_TELEPHONE=C;LC_MEASUREMENT=C.UTF-8;LC_IDENTIFICATION=C"

II Tellinkien elinvuodet kartalla / Stations lifespan on map

library(tidyverse)
library(sf)
stations <- read_csv2("https://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/tellingit_2017-2022.csv.gz")
stations2 <- stations %>% 
 distinct(id,name,year, .keep_all = TRUE) %>%
 filter(x <= 30, y >= 55)
spatdat <- stations2 %>% 
 sf::st_as_sf(coords = c(3,4)) %>% 
 left_join(stations2 %>% 
       group_by(id) %>% 
       summarise(years = list(unique(year))) %>% 
       ungroup()
      ) %>% 
 group_by(id,name,year) %>% 
 mutate(vuodet = glue::glue_collapse(sort(unlist(years)), sep = ", ", last = " ja ")) %>% 
 ungroup()


 
library(leaflet)
pal <- colorFactor(
  palette = "Set2",domain = unique(spatdat$year))
 
leaflet(spatdat) %>% 
 leaflet::addProviderTiles(providers$CartoDB.Positron) %>% 
 addCircleMarkers(data = spatdat %>% filter(year == 2017),
          color = ~pal(year), 
          label = ~paste(name, vuodet), 
          group = "2017"
          ) %>% 
  addCircleMarkers(data = spatdat %>% filter(year == 2018),
          color = ~pal(year), 
          label = ~paste(name, vuodet), 
          group = "2018"
          ) %>% 
   addCircleMarkers(data = spatdat %>% filter(year == 2019),
          color = ~pal(year), 
          label = ~paste(name, vuodet), 
          group = "2019"
          ) %>% 
    addCircleMarkers(data = spatdat %>% filter(year == 2020),
          color = ~pal(year), 
          label = ~paste(name, vuodet), 
          group = "2020"
          ) %>% 
     addCircleMarkers(data = spatdat %>% filter(year == 2021),
          color = ~pal(year), 
          label = ~paste(name, vuodet), 
          group = "2021"
          ) %>%
 addCircleMarkers(data = spatdat %>% filter(year == 2022),
          color = ~pal(year), 
          label = ~paste(name, vuodet), 
          group = "2022"
          ) %>% 
  addLayersControl(
  baseGroups = c("2022", "2021", "2020", "2019", "2018", "2017"),
  options = layersControlOptions(collapsed = FALSE)
 )

III Säätila ja aseman vilkkaus touko-kesäkuun taitteen aamuina Meilahden sairaalan ja Unioninkadun tellingeillä

library(tidyverse)
tmpdir <- tempdir()
tmpfly <- paste0(tmpdir,"/tmpdata.csv.gz")
download.file(url = "https://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/data_2017.csv.gz", 
       destfile = tmpfly)
dat17 <- read_csv2(tmpfly) %>% filter(week %in% 23:24,hour %in% 6:10)
download.file(url = "https://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/data_2018.csv.gz", 
       destfile = tmpfly)
dat18 <- read_csv2(tmpfly) %>% filter(week %in% 23:24,hour %in% 6:10)
download.file(url = "https://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/data_2019.csv.gz", 
       destfile = tmpfly)
dat19 <- read_csv2(tmpfly) %>% filter(week %in% 23:24,hour %in% 6:10)
download.file(url = "https://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/data_2020.csv.gz", 
       destfile = tmpfly)
dat20 <- read_csv2(tmpfly) %>% filter(week %in% 23:24,hour %in% 6:10)dat <- bind_rows(
 dat17,
 dat18,
 dat19,
 dat20
)

stations <- read_csv2("https://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/tellingit_2017-2020.csv.gz")

mo <- dat %>% 
 left_join(stations %>% 
       select(-time)) %>% 
 filter(grepl("Meilahden|Unionin", name)) %>% 
 mutate(time = as.POSIXct(time)) %>% 
 group_by(id,name) %>% 
 mutate(freq = abs(bikesAvailable-lag(bikesAvailable))) %>% 
 ungroup()

mohour <- 
 mo %>% 
 group_by(id,name,year,week,month,yday,day,yhour,week,hour) %>% 
 summarise(freqs = sum(freq, na.rm = TRUE)) %>% 
 ungroup() %>% 
 arrange(yhour)

# Data from FMI
## Install fmi2 with remotes::install_github("ropengov/fmi2")
library(fmi2)
dat_date <- mo %>% 
 distinct(year,yday, .keep_all = TRUE) %>% 
 mutate(date = as.Date(time)) %>% 
 select(year,date)

library(glue)
dates <- dat_date$date
fmi_tmp <- list()
for (i in 1:length(dates)){ 
 pvm <- dates[i]
 fmi_tmp[[pvm]] <- fmi2::obs_weather_hourly(starttime = glue("{pvm}T06:00:00Z"), 
                       endtime = glue("{pvm}T10:00:00Z"), 
                       fmisid = "100971") %>% 
  filter(variable %in% c("TA_PT1H_AVG","PRI_PT1H_MAX","WS_PT1H_AVG","RH_PT1H_AVG")) %>% 
  sf::st_set_geometry(value = NULL) %>% 
  as_tibble() %>% 
  mutate(var = case_when(
   variable == "TA_PT1H_AVG" ~ "Ilman lämpötila / Air temperature (C)",
   variable == "PRI_PT1H_MAX" ~ "Sateen intensiteetti / Maximum precipitation intensity (mm/h)",
   variable == "WS_PT1H_AVG" ~ "Tuulen nopeus / Wind speed (m/s)",
   variable == "RH_PT1H_AVG" ~ "Ilmankosteus / Relative humidity (%)"),
   station = "Kaisaniemi") %>%
  select(-variable)
}
fmi <- do.call(bind_rows, fmi_tmp) %>% 
 mutate(year = lubridate::year(time),
     yday = lubridate::yday(time),
     hour = lubridate::hour(time),
     yhour = (yday - 93) * 24 + hour) %>% 
 select(-hour,-yday)

df <- left_join(mohour, fmi) %>% 
 filter(!is.na(var))
ggplot(df, aes(x = value, y = freqs, color = factor(year), group = factor(year))) +
 geom_point(shape = 21, alpha = .6) +
 facet_grid(name~sub("/", "\n", var), scales = "free") +
 geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) +
 theme_minimal(base_family = "PT Sans") +
 labs(y = "Lainauksia tai palautuksia tunnissa / Rentals or return per hour",
    x = NULL, color = NULL)